דלג לתוכן
שלום אזור אישי אזור אישי שלום אורח הרשם
כתובת מגורים/מיקום נוכחי: לא ניתן לזהות את מיקומך לצפייה בסרטון הסבר

תקנון

תנאי שימוש – אתר ג'וב קרוב


1. מבוא
1.1. השימוש בדף האינטרנט ובשירות הסלולרי "Job Karov" המהווים לוח פרסומי בלבד ופלטפורמה להעברת קובץ קורות החיים של מחפש העבודה למעסיקים פוטנציאליים לצורך מציאת עבודה בהתאם ובקרבת מקום מגוריו (להלן: "האתר" ו "האפליקציה") כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין. השימוש באתר או באפליקציה מהווה הסכמה מפורשת מצדך (להלן: "המשתמש") לתנאים כאמור.
1.2. מטרת תנאי השימוש היא להבהיר את היחסים בין מפעילת האפליקציה, חברת close2me
1.3. (להלן: "המפעילה") לבין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר זה ו/או המשתמשים בשירותיה. גלישה ושימוש באתר או באפליקציה מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש אל תעשה שימוש באתר או באפליקציה. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את שימושך באתר או באפליקציה אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.
1.4. תנאי השימוש קובעים את הגישה שלך לאפליקציה ויחולו על כל שימוש שתעשה בה, לרבות במידע בתכנים ובשירותים המופיעים בה או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים בה או באמצעותה, וכן על כל מסירת מידע והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו.
1.5. בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באפליקציה, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר.
2. הגדרות
"התוכן" האתר והאפליקציה, תכני המודעות, הדפים המקוונים הכלולים בהם, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בהם, בדוורים ובמסרונים.
"השירות" משמעותו האפליקציה והאתר, לרבות הוראות והנחיות נלוות, מוצרים ושירותים קשורים אחרים, שירותי תמיכה אישית נלווית, אם וככל שיינתנו, וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מושלמים על ידי המפעילה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
"החשבון" משמעותו החשבון שנפתח במסגרת השירות על שמך כמנוי, או כל שימוש שנעשה בשירות שלנו ללא פתיחת חשבון.
"שגיאות אפליקציה/אתר" משמעותן כל הפרעה בזמינות האפליקציה או האתר אשר נגרמה עקב סיבות שלא בשליטתה הישירה של המפעילה.
"אתה" ו"משתמשים", לרבות, בין היתר, יחידים וישויות המורשים על ידינו לעשות שימוש בשירות וכן העובדים, היועצים, הקבלנים והסוכנים שלך; או צדדים שלישיים שעמם הנך מנהל עסקים.
"הנתונים שלך" משמעותם כל הנתונים או המידע האלקטרוניים המוגשים על ידך או הנאספים על ידיי המפעילה באפליקציה במהלך השימוש באפליקציה.
3. על תנאי השימוש
3.1. תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין המפעילה. מוסכם ומובהר כי המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחר יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי המפעילה.
3.2. מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את המפעילה. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של המפעילה לגבי נכונות או כדאיות השירות, ולעניין השימוש בהם.
3.3. המפעילה מספקת את השירות ומנויי המשתמשים שלה כיום הם ללא עלות, אך היא שומרת לעצמה את הזכות לשלב מרכיבים נוספים באפליקציה, אשר עשויים להיות כפופים לתשלום מצד המשתמש.
4. קניין רוחני
4.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, ביחס לאתר ולאפליקציה, תוכנם, עיצובם, עריכתם וסימניהם המסחריים וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר או באפליקציה, שמורות באופן בלעדי למפעילה.
4.2. אין להעתיק, לשכפל ו/או להדפיס את התוכן באתר ובאפליקציה במלואו או בחלקו לצורך הפצה או פרסום ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.
4.3. אין לעשות בתוכן שימוש אלא למטרות לשמן נועדו לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים. מובהר כי משתמש רשאי לעשות שימוש בתוכן אך ורק לצורך חיפוש עבודה ורשאי לשלוח קורות חיים בלבד באמצעות הקישורים המופיעים באתר ובאפליקציה. חל איסור גורף לעשות שימוש בתוכן לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של עסקים וגופים מסחריים.
4.4. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר ובאפליקציה. כמו כן, מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובים שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התוכן באתר ובאפליקציה או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא.
4.5. המפעילה תהא רשאית להוסיף על כל קורות חיים שישלחו דרך האתר והאפליקציה את שמה, את הלוגו שלה, או כל כיתוב אחר שתמצא לנכון.
5. אחריות ואי נטילת אחריות
5.1. התוכן המוצג באתר ובאפליקציה נאסף ממקורות רבים. יחד עם זאת, אין למפעילה שליטה על מקורות המידע והתוכן ולפיכך המפעילה אינה נושאת באחריות כלשהי למידע ולתוכן המתפרסמים באתר ובאפליקציה ו/או ערבה לטיבם, נכונותכם, תקפותם, שלמותם, דיוקם או התאמתם לכל מטרה שהיא.
5.2. המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שיגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירות המוצעים באתר ובאפליקציה. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר או באפליקציה ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש במקורות מידע אחרים. למשתמש לא תהיה כל טענה לגבי מידע שפורסם באתר, אך לא נשלח לו באמצעות הדוא"ל, דיוור או מסרון. המפעילה לא תישא באחריות כלפי המשתמש בנוגע למידע שפורסם באתר או באפליקציה ו/או הגיע לצד שלישי דרך האתר או האפליקציה.
5.3. המפעילה אינה מתחייבת כי הקישורים המצויים באתר ובאפליקציה ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר או באפליקציה אין משמעותה כי תוכן האתר והאפליקציה הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ובאפליקציה.
5.4. יתכן כי השירותים באתר יופרעו ו/או ילוו בשגיאות ו/או לא יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות. המפעילה אינה מתחייבת לכך ש האתר והאפליקציה יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעילה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. המפעילה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.
5.5. המידע והשירותים הזמינים במסגרת השירות הניתן באתר ובאפליקציה, עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות. המפעילה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. המפעילה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך.
5.6. המשתמש מסכים באופן מפורש, כי המפעילה לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו.
5.7. אין המפעילה אחראית על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר ובאפליקציה. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה או מי מטעמה.
6. התחייבויות המשתמש
6.1. המשתמש מתחייב כלפי המפעילה כי לא יישלח דרך האתר והאפליקציה לכל צד ג' שפרטיו מופיעים באתר כל חומר פרסומי ו/או בעל אופי מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר והמעסיקים בפרט.
6.2. יובהר למפעילה אין כל יכולת לבחון את כל הקבצים המועלים במהלך תהליך העלאת הקובץ על ידי המשתמש, ולפיכך אין ביכולתה לבצע את הסינון ולהבטיח עמידה בתנאים אלה.
6.3. במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות הניתן באתר ובאפליקציה, ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, יהיה על המשתמש לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
6.4. כמו כן, המשתמש מתחייב כי תוכן מסמך קורות החיים הנשלח על ידו מוגבל אך ורק להצגת קורות חייו הפרטיים בלבד.
7. השימוש באפליקציה
7.1. קבלת שירותי המפעילה באמצעות האפליקציה תלויים בכך שהמשתמש ו/או המכשיר הסלולרי שלו ו/או גוף שלישי כלשהו יאפשר את קיום השירות, לרבות אך לא רק: תקינות הרשת הסלולארית וזמינותה, תקינות רכיבי היישומים הדרושים, זמינות שירותי תוכן, קיום שירותי GPS והפעלת, הרשאה לקבלת מסרונים ועוד, מותנה בכך שמכשיר המשתמש ו/או המשתמש ו/או גוף שלישי כלשהו יאפשרו את קבלת השירות.
7.2. המפעילה אינה גובה מהמשתמש כל תשלום בגין השימוש בשירות האינטרנט הסלולרי ממכשירו הסלולרי שברשות המשתמש לצורך הפעלת האפליקציה (להלן: "שירות הגלישה"). החיוב בגין שירות הגלישה ייגבה ישירות על ידי המפעיל הסלולרי אליו מנוי המשתמש ובהתאם להסכם ההתקשרות שבין המשתמש למפעיל הסלולרי אליו הוא מנוי. עבור התחברות לשרות זה אין דרישה מטעם המפעילה לחיבור לרשת אינטרנט סלולרית מטעם ספקי שרות או רשת WiFi זו או אחרת, על אחריות המשתמש לבחור את הרשת שבו הוא מקבל את נתוני השרות.
7.3. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא יודע ומסכים כי האפשרות לשלוח קורות חיים באמצעות האפליקציה, ישירות מהמכשיר הסלולרי מותנית בהזנת קורות חייו מראש באתר וזיהויו ע"י מספר סלולרי מתאים. בהתאם, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שמספר הטלפון הסלולרי אותו הזין באתר בעת הרישום לשירות הוא מספר הטלפון הסלולרי אליו יישלחו המסרונים במסגרת קבלת השירות וכל שירות סלולרי אחר אותו תפעיל המפעילה מעת לעת.
7.4. השימוש בשירות הינו אישי והמשתמש מתחייב להימנע מהעברת מסרון שנתקבל במכשירו הסלולרי למכשירים סלולריים אחרים ו/או לצדדים שלישיים. המשתמש מצהיר כי ידוע לו, כי העברת מסרון שנתקבל במכשירו האישי למכשירים סלולריים אחרים ו/או לצדדים שלישיים עלולה להביא לזיהוי שגוי שלו במערכת ולחשוף את פרטיו האישיים וקורות החיים לגורמים אחרים.
8. שירותי מיקום (GPS)
על המשתמש לוודא כי מכשירו הסלולרי מחובר לשירותי המיקום (GPS), כי הם מופעלים ושהוא העניק אישור לאפליקציה לזהות את מיקומו. כמו כן, על המשתמש לוודא שה-GPS זיהה את מיקומו.
להרחבה בעניין תנאי הפרטיות בכפוף לשימוש בשירותי המיקום, ראה מדיניות הפרטיות של האתר והאפליקציה.
9. שיפוי
על המשתמש לשפות ולהגן על המפעילה ועל קודמיה, חליפיה, חברות הבת שלה, חברות האם שלה, גופים הקשורים אליה, נושאי המשרה בה, דירקטורים שלה, בעלי מניות שלה, משקיעים שלה, עובדים שלה, סוכנים שלה, נציגים שלה, ומיופי כוח שלה, מפני וכנגד כל הפסד, נזק, עלות והוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד) עקב או בקשר עם: (1) רשלנות רבתי או פעילות בזדון מצד המשתמש; (2) שימוש בשירות על ידי המשתמש; (3) נתוני המשתמש; (4) הפרת תנאי השימוש מצד המשתמש; (5) שימוש על ידי המשתמש בקניין רוחני של צד שלישי, או כל מעשה או מחדל מצד המשתמש אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי או מפר דין רלוונטי.
10. שימוש במידע פרטי
10.1. המפעילה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ובאפליקציה. מידע בנוגע למדיניות הפרטיות ניתן למצוא במדיניות הפרטיות המופיעה באתר.
10.2. עם רישום המשתמש באתר או באפליקציה, יתבקש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמה, לספק פרטי התקשרות שונים וכן תשובות למספר שאלות לצורכי אבטחה. פרטים אלה נדרשים על מנת לאפשר למשתמש גישה לאזורים המוגבלים של האתר והאפליקציה. על אחריותו הבלעדית של המשתמש לשמור פרטים אלה בסודיות, ולדאוג לעדכן אותם מפעם לפעם, כך שרק המשתמש יוכל להשתמש בהם. המפעילה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל פעילות בחשבון המשתמש ו/או באזור האישי של המשתמש על ידי מי שהשתמש בפרטי הכניסה של המשתמש.
11. התקשרות עם צדדים שלישיים
11.1. עסקה שתיעשה בעקבות פרסום מודעה באתר או באפליקציה ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר או באפליקציה, תסוכם ישירות בין המשתמש לצד השלישי, והיא אינה כוללת את המפעילה או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה, אף אם מידע בין הצדדים יועבר דרך החברה עצמה. למען הסר ספק, יובהר כי המפעילה משמשת כלוח פרסומי וכצינור לשליחת קורות חיים בלבד.
11.2. המפעילה אינה אחראית על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר ובאפליקציה. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה.
11.3. הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בנתוני צדדים שלישיים אשר מקושרות או שניתן לצפות בהן בקשר לשירות, הינן הרכוש של בעלי הנתונים, ועשויות להיות כפופות לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן "הסכמי צדדים שלישיים"). המפעילה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של מידע, הצעה והמלצה המוצגים באתר ובאפליקציה. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.
11.4. מאחר שהאפליקציה ניתנת להורדה באמצעות פלטפורמות, ספקי שירות או מפיצים שהינם צדדים שלישיים (להלן "ספקי הפלטפורמה"), שימוש באפליקציה עשוי להיות כפוף לתנאי שימוש של ספקי פלטפורמה וצדדים שלישיים אחרים. יש לשים לב, כי תנאי השימוש של ספקי הפלטפורמה עשויים לחול על שימוש מצד המשתמש ביישום, והוא מסכים בזאת כי באחריותו לקבוע אלו מתנאי השימוש האמורים הינם רלוונטיים וחלים עליו ולעיין ולקיים את ההוראות והתנאים הרלוונטיים.
12. תקופה וסיום
12.1. הסכם זה ייכנס לתוקף ביום בו יעשה המשתמש שימוש כלשהו באתר או באפליקציה, ויימשך עד שכל המינויים שניתנו בהתאם להסכם זה, יפקעו או יובאו לסיומם.
12.2. המפעילה רשאית בכל עת לסיים הסכם זה במקרים הבאים: (1) המשתמש הפר הוראה מהוראות הסכם זה (או פעל באופן אשר מוכיח בבירור כי הוא מתכוון לעשות זאת או כי אינו מסוגל לקיים את הוראות ההסכם); (2) המפעילה תידרש לעשות כן על פי דין (למשל, כאשר מתן השירות הינו או יהא בלתי חוקי); (3) מתן השירות אינו כדאי עוד מבחינה כלכלית. במקרים כאמור ב-(1) ו-(2) לעיל, המפעילה תמסור למשתמש, ככל הניתן, הודעה סבירה מראש אודות סיום ההסכם.
12.3. המפעילה תוכל לשנות תנאים אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת על המשתמש באמצעות כניסה לתנאי שימוש אלה מפעם לפעם. שימוש בשירות בכל עת כמוהו כהסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שהיו באותה עת.
12.4. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות או חלק ממנו באתר ובאפליקציה, ללא מתן הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן.
12.5. ההוראות בדבר קניין רוחני ואי נטילת אחריות, תוקפן יימשך לאחר סיום ההסכם.
13. כללי
13.1. תנאי שימוש אלה, לרבות נספחיהם, מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. אף שינוי, תיקון או ויתור על הוראה בהסכם זה, לא יהא תקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם או אושר אלקטרונית על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי, תיקון או ויתור כאמור.
13.2. מנוי המשתמש באתר ובאפליקציה הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
13.3. שאלות אודות תנאי השימוש הללו, יש לשלוח לכתובת: support@jobkarov.com.
14. סמכות שיפוט
על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש באתר ובאפליקציה הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב.


מדיניות פרטיות – ג'וב קרוב


מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקוראה יחד עם תנאי השימוש, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות בתנאי השימוש.
חברת close2 me (להלן: "המפעילה") מחויבת לכבד את פרטיות המשתמשים והמנויים (להלן: "המשתמשים") באתר האינטרנט ובאפליקציה "ג'וב קרוב" (להלן: "האתר" ו"האפליקציה). על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש מפרסמת המפעילה מדיניות פרטיות זו ומספקת את המידה המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת שימושו באתר ובאפליקציה ובנוגע להתנהלות המפעילה בעניין איסוף מידע מהאתר ומהאפליקציה.
1. כללי
1.1. כחלק מהשימוש בשירותי האתר והאפליקציה, נדרש המשתמש להעביר פרטים אישיים לידי המפעילה, כדוגמת: שם, כתובת דוא"ל וקובץ קורות חיים המכיל פרטים אישיים נוספים כגון ניסיונו המקצועי של המשתמש.
1.2. בעת השימוש באתר ובאפליקציה, יתכן ויצטברו נתונים אודות אופן השימוש של המשתמש באתר ובאפליקציה, בניהם: שירותים בהם התעניין המשתמש, עמודים בהם צפה וכדומה. זהו מידע סטטיסטי ואינו מזהה את המשתמש באופן אישי.
2. מאגר המידע והשימוש בו
הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר מידע של המפעילה. המפעילה מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות:
- לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש;
- ניהול חשבון המשתמש;
- לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובאפליקציה.
- לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
- לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים (במקרה שיועבר מידע זה לצדדים שלישיים, לא יזהה את המשתמש אישית);
- אכיפת תנאי השימוש של המפעילה;
- ייעול ומקסום חשיפת המשתמש להצעות התעסוקה הזמינות;
- התאמת המודעות שיוצגו באתר ובאפליקציה בעת שימוש המשתמש בהם לתחומי העניין של המשתמש;
- לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו.
3. שירותי דיוור ישיר
מדי פעם תהיה המפעילה מעוניינת לשלוח למשתמש בדוא"ל או באמצעות מסרון מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר למשתמש רק אם נתן הסכמתו המפורשת לכך.
4. מסירת מידע לצד שלישי
מצבים בגינם עשויה המפעילה לחלוק את המידע של המשתמש עם צדדים שלישיים:
- כאשר המשתמש אישר למפעילה להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של הסכמת המשתמש להעברת קורות חייו למעסיקים;
- במקרה בו יפר המשתמש את תנאי השימוש באתר או באפליקציה או ינסה לבצע דרכם פעולות המנוגדות לדין;
- על מנת לאכוף את תנאי השימוש היישום או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת;
- בתגובה לזימון או דרישת חקירה אחרת, צו בימ"ש, או בקשה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפת גוף או רשות ממשלתית אחרת;
- על מנת לקבוע או לממש את זכויותיה המשפטיות של המפעילה;
- על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש אחרת לפי דין. במקרים כאמור, המפעילה עשויה להעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי;
- כאשר מאמינה המפעילה כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת;
- על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של המפעילה, עובדיה, משתמשי האתר והאפליקציה או אחרים;
- בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי המפעילה, הסרת השקעות, מיזוג, איחוד, או מכירת נכסים, או במקרה בלתי סביר של פירוק.
5. מידע מצטבר ובלתי אישי
המפעילה עשויה לעשות שימוש במידע מצטבר ובלתי אישי שהיא אספה בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. המפעילה עשויה לשלב מידע בלתי-אישי שהיא אספה, עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, המפעילה רשאית לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים, לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים, למטרת ביצוע ניתוח עסקי כללי. למשל, המפעילה רשאית לדווח למפרסמים שלה אודות מספר המבקרים באתר ובאפליקציה, והמאפיינים או השירות הפופולאריים ביותר. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו למשתמש ועל מנת להתאים תוכן ופרסום.
6. צדדים שלישיים
6.1. ישנם מספר מקומות באתר ובאפליקציה, שבהם יכול המשתמש להקליק על קישור לשם גישה לאתרים אחרים שאינם כפופים למדיניות פרטיות זו. למשל, אם הקלקה על פרסומת או תוצאת חיפוש באפליקציה, ייתכן ויועבר המשתמש לאתר שלגביו אין לנו שליטה. האתרים הללו עשויים לבקש ולאסוף מידע באופן עצמאי, לרבות מידע אישי מהמשתמש ובמקרים מסוימים, לספק למפעילה מידע אודות פעילות המשתמש באתרים הללו.
6.2. כל צד שלישי אשר עשוי המפעילה לגלות לו מידע אישי, עשוי להיות בעל מדיניות פרטיות משלו, אשר מתארת כיצד הינו עושה שימוש ומגלה מידע אישי. המדיניות כאמור תסדיר את השימוש, הטיפול והגילוי של המידע האישי של המשתמש לאחר שהמפעילה חלקה אותו עם צדדים שלישיים כאמור במדיניות פרטיות זו. אם ברצונך לקבל מידע נוסף אודות מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, המפעילה מעודדת אותך לבקר באתרים של צדדים שלישיים כאמור.
6.3. המפעילה עשויה להרשות לצדדים שלישיים, לרבות ספקי השירות המורשים שלה, חברות פרסום ורשתות פרסום להציג פרסומות ביישום. החברות הללו עשויות לעשות שימוש בטכנולוגיות מעקב, כגון "Cookies" (ראה/י להלן), על מנת לאסוף מידע אודות משתמשים אשר צופים או מבצעים אינטראקציה עם הפרסומות שלהן. השימוש שחברות אלו עושות ב"Cookies" כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של המפעילה.
7. בחירות המשתמש אודות איסוף ושימוש במידע
7.1. המשתמש רשאי לבחור שלא לספק למפעילה מידע מסוים, אולם הדבר עשוי לגרום לכך שלא יוכל לעשות שימוש במאפיינים מסוימים באתר ובאפליקציה מכיוון שמידע כאמור נדרש על מנת שירשם כחבר.
7.2. כאשר המשתמש נרשם לשירות, תוכל המפעילה לשלוח לו הודעות דוא"ל ו/או עלונים אודות עדכוני שירות, שיפורים, הצעות מיוחדות, או תוכן מיוחד. המפעילה עשויה לשלוח למשתמש סוגים אחרים של הודעות דוא"ל, כגון הודעות שירות, הודעות פרסום, וסקרים. אם כבר מסרה המפעילה את המידע אודות המשתמש לצד שלישי לפני ששינה את ההעדפות שלו או עדכן את המידע שלו, ייתכן ויהא המשתמש מחויב לשנות את ההעדפות שלו במישרין מול צד שלישי כאמור.
8. שימוש ב-"Cookies"
8.1. המפעילה עושה שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף מידע מהמכשיר הנייד ו/או המחשב שלך ואודות פעילות המשתמש באפליקציה.
8.2. המפעילה אוספת מידע באופן אוטומטי מהמכשיר הנייד או הדפדפן של המשתמש כאשר הוא עושה שימוש באפליקציה או מבקר באתר. מידע כאמור כולל אינטרנט סלולארי, כתובת IP, סוג הדפדפן ושפת הדפדפן, זמני גישה, התוכן של "עוגיות" (cookies) שלא נמחק, אשר הדפדפן שלך קיבל מהמפעילה בעבר וכתובת האתר המפנה.
8.3. עוגיות(Cookies) . כאשר משתמש המשתמש באפליקציה, המפעילה עשויה להקצות למכשיר הנייד או למחשב המשתמש עוגייה (cookie) אחת או יותר, על מנת לאפשר גישה ליישום ועל מנת להתאים למשתמש את החוויה המקוונת. באמצעות שימוש בעוגייה (cookie), עשויה המפעילה גם לאסוף מידע באופן אוטומטי אודות הפעילות המקוונת של המשתמש באפליקציה או באתר, כגון דפי אינטרנט בהם הנו מבקר, הקישורים עליהם הוא מקליק והחיפושים שהוא מבצע באפליקציה או באתר. רוב הדפדפנים מקבלים עוגיות (cookies) באופן אוטומטי, אולם בדרך כלל יכול המשתמש לשנות את הגדרות הדפדפן שלו על מנת לסרב לעוגיות (cookies). אם יבחר המשתמש לסרב לעוגיות (cookies), עליו לשים לב כי לא יוכל להיכנס או לעשות שימוש בחלק מהמאפיינים המוצעים במסגרת האתר או האפליקציה.
8.4. המפעילה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אלומות אינטרנט (web beacons), אנאליטיקס וטכנולוגיות דומות, על מנת לעקוב אחר שימוש המשתמש באתר או באפליקציה. כמו כן, המפעילה עשויה לכלול בהודעות דוא"ל או עלונים לקידום מכירות, על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה בעקבותיהם. המידע שתשיג המפעילה באופן זה, יאפשר לה להתאים את השירותים שהיא מציעה למשתמש, על מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, תכנות או פעילויות אחרות שלה.
9. שירותי מיקום (GPS)
9.1. על מנת לעשות שימוש באפליקציה, נדרש המשתמש לספק את נתוני ה-GPS אשר נצברים במהלך השימוש בשירות והנאגרים באתר ובאפליקציה (להלן: "נתוני ה-GPS").
9.2. שימוש בשירות כרוך באיסוף נתוני ה-GPS אשר נוצרים בעת השימוש באפליקציה. ואגירתם באתר לצורך השבחת תכני המפה, מציאת מעסיקים פוטנציאליים בקרבת המשתמש וכל מידע אחר אשר מיוצר על ידי המפעילה הצורה אגרגטיבית.
10. אבטחת מידע
10.1. המפעילה מיישמת באתר ובאפליקציה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. המפעילה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר ובאפליקציה.
10.2. המפעילה בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצעת שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך, על מנת לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר.
10.3. עם זאת, המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת המפעילה.
11. כשרות משפטית
האתר והאפליקציה מיועדים לגילאי 18 ומעלה.
12. זכות לעיין במידע ולעדכנו
12.1. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע. משתמש שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות לכתובת הדוא"ל: support@jobkarov.com.
12.2. אם המידע שבמאגרי המפעילה משמש לצורך פניה אישית למשתמש, הוא רשאי על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.
13. שינויים במדיניות הפרטיות
המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר ובאפליקציה.


כתב הסכמה

בהמשך להרשמתי לאתר האינטרנט http://www.jobkarov.com ו/או לאפליקציה JOB KAROV של חברת קלוז טו מי בע"מ (להלן: "החברה") הריני מאשר בזאת לחברה לעשות שימוש בסימני המסחר, שמות המסחר, הסמלים המסחריים (לרבות לוגו) ושמות העסק שבבעלותי ללא כל תמורה והכל כמפורט להלן:
1. הריני מאשר, מתיר ומסכים בזאת לחברה לפרסם ו/או להציב ו/או להפיץ ו/או לעשות שימוש בכל דרך אחרת בסימני המסחר, שמות המסחר, הסמלים המסחריים (לרבות לוגו) ושמות העסק שבבעלותי והקשורים (להלן: "העסק"), והכל לשם הצגת משרות פנויות של העסק שבבעלותי במסגרת אתר האינטרנט http://www.jobkarov.com ו/או האפליקציה JOB KAROV ו/או שיווק, פרסום, הפצה והצגה של החברה (לרבות לצרכים מסחריים) ו/או אתר האינטרנט http://www.jobkarov.com ו/או האפליקציה JOB KAROV, וזאת ללא כל תמורה, ולמשך כל תקופת התקשרותי עם החברה.
2. הריני מצהיר ומתחייב בזאת כי סימני המסחר, שמות המסחר, הסמלים המסחריים (לרבות לוגו) ושמות העסק שהצגתי לחברה והקשורים לעסק, כולם הינם בבעלותי הבלעדית וכי הריני בעל הזכויות הרשאי והמוסמך ליתן לחברה זכויות שימוש בהם כמפורט לעיל.
3. הריני מצהיר ומתחייב בזאת כי סימני המסחר, שמות המסחר, הסמלים המסחריים (לרבות לוגו) ושמות העסק שבבעלותי והקשורים לעסק, כולם אינם יוצרים הטעיה ו/או עלולים ליצור הטעיה עם סימן המזוהה עם צד שלישי, וכן כי הסימנים אינם מפרים ו/או מעוולים ו/או פוגעים בזכויותיו של צד שלישי בניגוד לדין, לרבות כל פגיעה ו/או עוולה ו/או עבירה על זכויות קניין רוחני לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות ו/או כל זכות נוספת על פי דין של צד שלישי.
4. הריני מוותר ומוחל ויתור סופי, מלא, בלתי חוזר ומוחלט על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא שהייתה לי ו/או שתהיה לי ו/או למי מטעמי ולרבות ליורשיי, כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או מורשיה ו/או עובדיה ו/או מנהליה בקשר עם כל שימוש שתעשה בסימני המסחר ו/או שמות המסחר ו/או הסמלים המסחריים שבבעלותי כמפורט בכתב הסכמה זה.
5. הנני מאשר כי קראתי כתב הסכמה זה בעיון והבנתי היטב את תוכנם ואת משמעותם של הסכמותיי על פי כתב זה, והנני מקבל על עצמי ללא סייג את כל הסכמותיי המפורטות לעיל.